Услуги

Вршиме усни и писмени преводи во следните области:

  • Правосудство
  • Образование
  • Бизнис
  • Финансии
  • Култура
  • Медицина и фармација
  • Животна средина
  • Техничките струки
  • И други

Лични документи, изводи, нострификација и друго

Агенцијата за судски преводи МАК-АЛБ е во состојба да ви излезе во пресрет и во итните случаи, односно кога се работи за превод на дипломи, уверенија, изводи на родени и венчани, нотарски акти, судски одлуки и разни договори, поточно во случаите кога имате потреба за превод на лични документи, кои вообичаено се користат за уписи на деца, склучување на брак, нострификација и друго.

Брзо, Лесно, Едноставно

Нарачај го твојот превод On-Line!